Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa, że:

1. Administratorem danych, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie moich danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Marttinii Communications Marcin Opęchowski z siedziba we Wrocławiu.

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@eventlive.online

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji Debaty „Horyzont Mars” organizowanej w dn. 24.11.2020 przez Marttinii Communications oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda udzielona poprzez zgłoszenie udziału, zaakceptowanie warunków oraz włączenie się do Debaty;

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów z którymi Firma zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa;

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, a także z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów;

6. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa.

7. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w Debacie.

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”